OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

OI AKΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2007

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ !!!

Η τιμωρία των Εβραίων για την Σταύρωση του Κυρίου

  Τὸ αἷμα Αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν
Γύρω στο 27 μ.Χ. ο Ιησούς Χριστός προφήτεψε την καταστροφή του ναού και της πόλης των Ιεροσολύμων. Υπάρχει μια σειρά από χωρία με τις σχετικές προφητείες του Κυρίου. Αυτά είναι:
Μθ. 24,1-2: « καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς. Οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὅς οὐ καταλυθήσεται ».
Μθ. 23,37-8: « Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην. Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτένουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! Ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὅν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐχ ἠθελήσατε. Ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ μὴ με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἔως ἄν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου ».
Λκ. 19,41-44: « Καὶ ὡς ἤγγισεν ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αυτῇ λέγων ὅτι εἰ ἔγνως καὶ σύ, καὶ γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ τὰ πρὸς εἰρήνην σου· νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου· ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σε καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροὶ σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσί σε καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν, καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου ».
Λκ. 23,27-31: « Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἵ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. Στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν. Θυγατέρες Ἰερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ’ ἐμέ. Πλὴν ἐφ’ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν, ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν. Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἵ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἵ οὐκ ἔθρεψαν. Τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσιν· πέσετε ἐφ’ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς· καλύψατε ἡμᾶς· ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται; ».
 
Η καταστροφή που προφήτεψε ο Κύριος δεν θα αργήσει να έρθει. Μετά τη σταύρωση του Χριστού, η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε συνεχή αναστάτωση, καθώς αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Η είσοδος των εικόνων του Καίσαρα στα Ιεροσόλυμα προκαλεί αναταραχές.
Η στάση που προκαλείται απ’ το γεγονός της χρησιμοποίησης των χρημάτων του ναού για την κατασκευή υδραγωγείου πνίγεται στο αίμα. Ξεσπούν η επανάσταση του Θευδά και άλλες εξεγέρσεις. Η στάση που εκδηλώνεται το Πάσχα κατά τη βασιλεία του Κλαυδίου Καίσαρος καταλήγει σε τραγωδία. Τουλάχιστον 30.000 Ιουδαίοι φονεύονται. Ακολουθούν άλλες θλίψεις. Οι φόνοι των Σικαρίων· η στάση του Αιγυπτίου ψευδοπροφήτη που συγκέντρωσε 30.000 οπαδούς, απ’ τους οποίους οι περισσότεροι φονεύτηκαν απ’ τους Ρωμαίους· και διάφορα άλλα δεινά.
 Ωστόσο, τα χειρότερα έπονται.
Το 66 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν. Ουράνια σημάδια δείχνουν την εγκατάλειψη του ναού των Ιεροσολύμων απ’ τη Θεία Χάρη. « Δαιμόνιον φάσμα » εμφανίζεται στο ναό, άρματα και ένοπλες φάλαγγες φαίνονται γύρω απ’ τα σύννεφα να περικυκλώνουν την πόλη. Οι ιερείς ακούν θορύβους και φωνή να λέγει « μεταβαίνομεν ἐντεῦθεν ».
Την ώρα που οι Χριστιανοί εγκαταλείπουν την Ιερουσαλήμ, πειθαρχώντας στους λόγους του Κυρίου και σε χρηματισμό αγγέλου, τρία περίπου εκατομμύρια Ιουδαίοι κλείνονται στην πόλη. Ο λιμός τους αποδεκατίζει. Μια γυναίκα φονεύει και εσθίει το βρέφος της, για να επαληθευτεί ο λόγος του Κυρίου: « Οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζοῦσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ».
Μετά από μια σειρά μαχών, ο πόλεμος καταλήγει στην κατάληψη της πόλης στις 10 Αυγούστου του 70 μ.Χ.. Ο στρατηγός Τίτος, γιος του αυτοκράτορα Βεσπασιανού καταλαμβάνει την πόλη. Εξακόσιες χιλιάδες Ιουδαίοι φονεύονται. Ο ναός, παρά τις αντίθετες διαταγές του Τίτου, τελικά, καίγεται. Το μοναδικό τμήμα του ναού που δεν καταστράφηκε ήταν ένα τμήμα απ’ το δυτικό τείχος του ναού, το οποίο, σήμερα, αποτελεί για τους Ιουδαίους ιερό προσκύνημα. Αυτό το τμήμα του ναού, γνωστό σήμερα ως το τείχος των δακρύων, έμεινε όρθιο για να μαρτυρεί τη δύναμη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Βεσπασιανού που εκπόρθησε τέτοια δυνατά τείχη. Κάποια ερείπια του εσωτερικού ναού σώζονταν για μερικούς αιώνες ακόμη, όπως φαίνεται από κάποιους λόγους του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων στις κατηχήσεις του. Με τον καιρό και αυτά καταστράφηκαν.
 
Η καταστροφή του Ιουδαϊσμού θα ολοκληρωθεί μερικές δεκαετίες αργότερα. Το 132 μ.Χ. οι Ιουδαίοι επαναστατούν για άλλη μια φορά υπό την ηγεσία του Μπαρ Κοχμπά, που ισχυρίζεται πως είναι ο Μεσσίας. Ο Αυτοκράτορας Αδριανός στέλνει τον Σεβήρο, ο οποίος πνίγει την επανάσταση στο αίμα, οργώνει στην κυριολεξία την Ιερουσαλήμ και σπέρνει αλάτι, ώστε να μην φυτρώσει τίποτε ξανά σε αυτήν.
Χτίζει καινούργια πόλη, την ονομάζει Aelia Capitolina και οικοδομεί ειδωλολατρικό ναό στο όρος Σιών. Η παρουσία Ιουδαίων στην περιοχή απαγορεύεται με διάταγμα.
Όλη αυτή η καταστροφή ερμηνεύτηκε απ’ τους Πατέρες της Εκκλησίας ως τιμωρία για τη σταύρωση του Σωτήρος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τη ρητορική του δεινότητα επισημαίνει:
« Ἡδέως ἄν οὖν ἐροίμην Ἰουδαίους, πόθεν οὕτω θεήλατος ὀργὴ καὶ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ πασῶν ἔμπροσθεν γενομένων, οὐκ ἐν Ἰουδαίᾳ μόνον ἀλλὰ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης χαλεπωτέρα; Οὐκ εὔδηλον, ὅτι διὰ τὸ τοῦ σταυροῦ τόλμημα καὶ τὴν ἀπόφασιν ταύτην; Ἅπαντες εἴποιεν ἄν, καὶ μετὰ πάντων καὶ πρὸ πάντων αὐτὴ ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια ». Στην ευρύτερη χριστιανική γραμματεία, ο Αρέθας Καισαρείας σημειώνει: « Πᾶντα γὰρ αὐτοὺς κατέλαβε τὰ κακά. Πόλεων πυρπολήσεις, γῆς δηώσεις ἐπὶ φυτῶν ὀλέθρῳ καὶ ἐκτομῇ. Ἅπαντα εἴσπραξις ἦν τῆς κατὰ τοῦ Σωτῆρος θρασύτητος ».
Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, αυτή η τελευταία « ερήμωση » του Ιουδαϊσμού, που ολοκληρώθηκε το 132 μ.Χ., σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες ερημώσεις που διήρκεσαν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, θα διαρκέσει μέχρι την εποχή της συντελείας. Και, πράγματι, μετά την καταστροφή του ναού των Ιεροσολύμων απ’ τον Τίτο, οι Ιουδαίοι προσπάθησαν τρεις ακόμη φορές – « καθάπερ ἐν τοῖς ὀλυμπιακοῖς ἀγῶσι », σχολιάζει με κάποια ειρωνία ο ιερός Χρυσόστομος – να αναστήσουν το ναό των Ιεροσολύμων. Και τις τρεις φορές απέτυχαν παταγωδώς, « ὤστε ἀναμφισβήτητον εἶναι τῆς Ἐκκλησίας τὸν στέφανον ». Την τελευταία, μάλιστα, φορά, άρχισαν να σκάβουν τα θεμέλια με τη στήριξη του Ιουλιανού του Παραβάτου. Όμως, πυρ που βγήκε απ’ τη γη έκαψε πολλούς εργάτες με αποτέλεσμα οι εργασίες να εγκαταλειφθούν.
Από τότε οι Ιουδαίοι θα περιπλανώνται για 19 αιώνες ανέστιοι, χωρίς το ναό και τις τελετές τους, χωρίς έστω και έναν Προφήτη. Θα αποτελούν, έτσι, την ζωντανή απόδειξη της αλήθειας των προφητειών του Χριστού. Αυτό επισημαίνεται και απ’ τον Blaise Pascal που, επαναλαμβάνοντας τις απόψεις των Πατέρων της Εκκλησίας, γράφει: « Με τον Ναβουχοδονόσορα υπήρχε εξορία, αλλά υπήρχε και ελπίδα, προφητεία για αποκατάσταση. Αλλά η δεύτερη καταστροφή είναι δίχως υπόσχεση αποκατάστασης, δίχως Προφήτες, δίχως βασιλιάδες, δίχως παρηγοριά, δίχως ελπίδα γιατί το σκήπτρο αφαιρέθηκε για πάντα… Κατά τη διάρκεια 1600 χρόνων υπήρξαν άνθρωποι που πίστεψαν σε Προφήτες, οι οποίοι προφήτεψαν τον χρόνο και τον τρόπο.
 
Ότι μετά ( τη Σταύρωση ) επί 400 χρόνια διασκορπίστηκαν παντού, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε με τον τρόπο και στον χρόνο, σύμφωνα με όσα είχαν προαναγγελθεί. Ότι από τότε οι Εβραίοι είναι διασκορπισμένοι παντού εξ αιτίας της κατάρας, και μολαταύτα υφίστανται πάντοτε… Είναι πράγμα καταπληκτικό και άξιο ιδιαίτερης προσοχής, να βλέπει κανείς τον Ιουδαϊκό λαό έπειτα από τόσα χρόνια να υφίσταται και να είναι πάντοτε άθλιος. Επειδή είναι αναγκαίο για ν’ αποδεικνύει τον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό υπάρχει, για να τον αποδεικνύει. Και είναι άθλιοι γιατί τον σταύρωσαν.
 Και μολονότι είναι αντίθετα πράγματα, να είναι άθλιος και να υπάρχει, εντούτοις υφίσταται παρ’ όλη την αθλιότητά του ». Συχνά, σε συζητήσεις Χριστιανών προς Ιουδαίους αναφέρεται αυτό το επιχείρημα. Αλλά και πολλοί Ιουδαίοι, μελετώντας την Ιστορία τους, συχνά, προβληματίζονταν απ’ την πορεία του λαού τους και αποδέχονταν τον Ιησού ως Μεσσία.
 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια κάποιου ραββίνου, ο οποίος, όταν αντιλήφθηκε την αιτία της κακοδαιμονίας του λαού του, είπε: « “ Τὸ αἷμα Αὐτοῦ ἐφ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ”… Και, ιδού, διατί βασανιζόμεθα! Οίμοι! Το αίμα εκείνο καταδιώκει ημάς επί τόσους αιώνες ».
Πρέπει να επισημάνουμε πως όλη αυτή η επιχειρηματολογία των Πατέρων της Εκκλησίας, που υιοθετήθηκε στη συνέχεια και από τους Χριστιανούς όλων, γενικά, των δογμάτων, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά ή έστω δεν συνοδεύεται από κανενός είδους αντιεβραϊσμό. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κατανοητό πως άλλο πράγμα είναι η κρίση πάνω στην ιστορική στάση εκάστου έθνους απέναντι στο μυστήριο και την Ιστορία της Θείας Οικονομίας καί άλλο η προκατειλημμένη με μίσος καταδίκη του « άλλου ». Άλλωστε, αυτές οι παρατηρήσεις και η προσπάθεια ερμηνείας της Ιουδαϊκής κακοτυχίας και κακοδαιμονίας γίνονταν και γίνονται και από Ιουδαίους.
Βέβαια, είναι αλήθεια πως, όταν η ιστορική κρίση δεν είναι ευνοϊκή απέναντι σε κάποιον, αυτός ο κάποιος μπορεί, πράγματι, να πικραθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση αρμόζει το αρχαίο ρητό « Φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη δε η αλήθεια »· ή το παράδειγμα του ιατρού που καυτηριάζει ένα τραύμα για να το θεραπεύσει. Άλλωστε, η επισήμανση των σφαλμάτων του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει στη διόρθωση αυτών των σφαλμάτων και σε μια καλύτερη πορεία στο μέλλον.
 Ο σοφός Σολομών υπαγορεύει : « Μὴ ἔλεγχε κακοὺς ἵνα μὴ μισήσωσί σε. Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε » ( Παροιμίες 9,8 ). Άλλωστε, οι Χριστιανοί λατρεύουμε τον Χριστό, που ως άνθρωπος ήταν Εβραίος, τιμούμε ιδιαίτερα την Παναγία και τους Αποστόλους, που, επίσης, ήταν Εβραίοι, και αναμένουμε τον Προφήτη Ηλία, που και αυτός είναι Εβραίος.

ΤΟ '' ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ '' ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ !!!

Το Άγιο φως από τον πανάγιο τάφο. Ένα παρατεινόμενο θαύμα.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
Στα Ιεροσόλυμα δύο θαύματα είναι επαναλαμβανόμενα σταθερά κάθε χρόνο! Το ένα συμβαίνει κατα τον αγιασμό των υδάτων στα Άγια Θεοφάνεια, όπου τα νερά του Ιορδάνη στρέφονται πρός τά οπίσω! Περί αυτού έχουμε γράψει παλαιότερα.
Το δεύτερο λαμβάνει χρόνο κάθε χρόνο κατά τήν τελετή της αφής του Αγίου Φωτός.
Τούτο κατα τρόπο ανερμήνευτο ανάβει από τον Πανάγιο Τάφο ή κατέρχεται εξ ούρανού με την μορφή ενός φωτεινού κύκλου ή μιάς φωτεινής λάμψεως! 

Και το θαύμα αυτό γίνεται μόνο στούς Ορθοδόξους! Όταν ο Ορθόδοξος Πατριάρχης εισέρχεται στι ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, για να τελέσει έκεί τήν ειδική ακολουθία.
 Κάποια στιγμή όλος ο χώρος περιλούεται από ένα ακτιστο Φώς, ένα θείκό Φως, από το οποίο ανάβουν οι λαμπάδες τίς οποίες κρατάει ο Πατριάρχης, αλλά και οι λαμπάδες πολλών πιστών, οι οποίοι ευρίσκονται έξω από τοι ιερό Κουβούκλιο, καθώς επίσης και τά κανδήλια του Ναού!
 

Αυτό το θαύμα δεν είναι δυνατόν να το περιγράψει ο άνθρωπος! Μπορείς να τό βιώσεις μόνο και τότε μένεις έκθαμβος! Ευτυχώς σήμερα, με την σύγχρονη τεχνολογία, μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να μεταφερθούμε νοερά εκεί στα Ιεροσόλυμα και να προσεγγίσουμε το τελούμενο θαύμα. Αλλά καί πάλι χρειάζεται να έχουμε μια καθαρή καρδιά καί μια απλοϊκή πίστη για να το κατανοήσουμε! Τα θαύματα είναι γεγονότα "υπέρ λόγον", δηλ. πέρα καί έξω από τά όρια της λογικής. 'Ενα σημείωμα, το οποίον αλίευσε στο Διαδίκτυο ο εκλεκτός και πολύτιμος συνεργάτης μας κ. Δημ. Μαμάκης, έχει τίτλο: ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ ή ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;;; Σας το προσφέρουμε μαζί με το Video, που ακολουθεί.

Το ερέθισμα για την ανάρτηση αυτή μας έδωσε ο εξ Αιγίου συντοπίτης μας Εξοχώτατος Υφυπουργός Αμύνης κ. Κωνστ. Σπηλιόπουλος, ο οποίος μετέσχε της επισήμου Αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα, έζησε το θαύμα και μας μετέφερε το Άγιο Φώς εδώ στο Αίγιο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου σαν μεγάλη δωρεά!
Αδελφοί μου, εύχομαι το ανέσπερο Φώς του Χριστού να καταυγάζει την ψυχήν μας. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Αίγιον, 17 Απριλίου 2012


+ ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ !!! ΙΔΟΥ Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ... !!!ΜEΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ !!! ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ !!!

ΑΠΟΨΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ !!!
Απόψε αρχίζουν τα Άγια Πάθη ... Νωρίτερα ο Κύριος θα συμφάγει με τους μαθητές του αφού πρώτα τους πλύνει τα πόδια και στη συνέχεια θα προσευχηθεί μόνος του στο όρος των Ελαιών. Εκεί θα τον βρει ο Ιούδας και με το φιλί της προδοσίας θα τον παραδώσει στους σταυρωτές του. Όλα τούτα γίνονται ήχος, εικόνα, μυρωδιές, μέσα στους ναούς με τους πιστούς να σκύβουν το κεφάλι στο Θείο Πάθος που μόλις ξεκινά! Έτσι η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας, που μετανόησε, πίστεψε στο Χριστό και άλειψε τα πόδια του με μύρο.
Το πρωί τελείται o εσπερινός της Μεγάλης Τετάρτης και Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα γίνεται η Ακολουθία του Ευχελαίου και η τελετή του Νιπτήρος που είναι και ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης που αναφέρεται σε τέσσερα γεγονότα. Τον Ιερό Νιπτήρα, το πλύσιμο δηλαδή των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, τον Μυστικό Δείπνο, την Προσευχή του Κυρίου στο Όρος των Ελαιών και την προδοσία του Ιούδα, δηλαδή την αρχή των Παθών του Χριστού. Οι ... ώρες της εκκλησίας μας πάνε στη Μεγάλη Πέμπτη...
Ο Χριστός και η πόρνη
Δύο μέρες πριν το Πάσχα, καθώς ο Κύριος ανέβαινε προς τα Ιεροσόλυμα, κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι στου λεπρού Σίμωνα, τον πλησίασε μια πόρνη γυναίκα κι άλειψε το κεφάλι Του με πολύτιμο μύρο. Η τιμή του ήταν γύρω στα τριακόσια δηνάρια, πολύτιμο άρωμα και γι' αυτό οι μαθητές την επέκριναν και περισσότερο απ' όλους ο Ιούδας. Γνώριζαν οι μαθητές καλά πόσο μεγάλο ζήλο έδειχνε πάντοτε ο Χριστός για την ελεημοσύνη προς τους φτωχούς. Ο Χριστός όμως την υπερασπίσθηκε, για να μην αποτραπεί απ' το καλό της σκοπό. Ανέφερε μάλιστα και τον ενταφιασμό Του, προσπαθώντας να αποτρέψει τον Ιούδα από τη προδοσία, αλλά μάταια. Τότε απέδωσε στη γυναίκα την μεγάλη τιμή να διακηρύσσεται το ενάρετο έργο της σε ολόκληρο την οικουμένη.
Ο Ιερός Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι δύο ήταν οι γυναίκες που άλειψαν με μύρο τον Κύριο. Οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές αναφέρουν μια και την ίδια γυναίκα, που πήρε την ονομασία πόρνη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως κάνει λόγο για άλλη γυναίκα, αξιοθαύμαστη και σεμνή, τη Μαρία την αδελφή του Λαζάρου, που άλειψε τα άχραντα πόδια Του σκουπίζοντας τα με τις τρίχες των μαλλιών της.

Το Μέγα Ευχέλαιο

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης, στις εκκλησίες, τελείται το Μυστήριο του Μεγάλου Ευχελαίου. Κατά τη διάρκεια της τέλεσής του, διαβάζονται επτά Ευαγγέλια και επτά Ευχές. Ευλογείται έτσι το λάδι με το οποίο ο ιερέας «σταυρώνει» τους πιστούς στο μέτωπο, στο πηγούνι, στα μάγουλα και στις παλάμες.
ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Email:sovdim@hotmail.com

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !!! ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ !!!

ΚείμενοDogma Newsdesk
Κάθε Μεγάλη Τετάρτη το Απόγευμα πριν την Τελετή του Νιπτήρος τελείται σε όλες τις Εκκλησίες, το Ιερό Ευχέλαιο. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική για την Εκκλησία ακολουθία, τόσο, που την έχει εντάξει στα μυστήρια της. 


Αυτή τη μέρα το Ευχέλαιο τελείται στις εκκλησίες, όμως πολλοί άνθρωποι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, το κάνουν στα σπίτια τους.


Η πρώτη καταγραφή της σημασίας τους ευχέλαιου, βρίσκεται σε μια επιστολή του Ιακώβου του Αλδεφόθεου. «Ασθενεί τις εν υμίν; Προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάσθωσαν επ’ αυτόν, αλείψαντες αυτόν ελαίω εν τω ονόματι αυτού. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίας η πεποιηκώς αφεθήσεται αυτώ» (επιστολή Ιακώβου ε΄ 14-15).

Δηλαδή: «Είναι κάποιος από σας άρρωστος; Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας να προσευχηθούν γι’ αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Κι αν έχει κάνει αμαρτίες θα του τις συγχωρήσει». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το αγιογραφικό χωρίο σκοπός του ιερού μυστηρίου του Ευχελαίου είναι πρωταρχικά η ίαση της σωματικής νόσου. 

Το Μυστήριο φυσικά, δεν είναι μια πράξη μαγική. Εκείνο που απαιτείται είναι η πίστη. 

Κανονικά η τέλεση του μυστηρίου γίνεται από επτά Ιερείς, όσα και τα ευαγγελικά αναγνώσματα αλλά και οι ευχές που διαβάζονται. 

Το Ευχέλαιο τελείται για τη ψυχή και το σώμα κάθε ανθρώπου που ασθενεί. Σε ασθενείς που, εξ αιτίας σοβαρότατης ασθένειας, είναι ανίκανοι να εκφράσουν και να ομολογήσουν τις αμαρτίες τους στον Ιερέα-Πνευματικό, είναι αποδεκτό ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες με το Μυστήριο του Ευχελαίου. 

Δομή του Μυστηρίου 

• Ευχές για τον Αγιασμό του Ελαίου
• Ανάγνωση 7 Αποστολικών περικοπών 
• Ανάγνωση 7 Ευαγγελικών περικοπών 
• Ευχές για τους πιστούς
• Επάλειψη των πιστών με αγιασμένο έλαιο –το οποίο συμβολίζει την αγαθότητα του Θεού- στο μέτωπο και στα χέρια 

Τι χρειάζεται για την τέλεση του Μυστηρίου:
Πρώτα να συνεννοηθείτε με τον Ιερέα της ενορίας σας. 


Την ημέρα εκείνη πρέπει, σε ένα τραπέζι του σπιτιού, να υπάρχουν: 
• Μια εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας 
• Ένα πιάτο με αλεύρι (με το οποίο αργότερα θα κάνουμε πρόσφορο) ή ένα πρόσφορο που θα δώσουμε στην Εκκλησία για να προσκομιστεί 
• Θυμιατό στο οποίο θα καίει λιβάνι 
• Επτά κεριά πάνω στο πρόσφορο ή στο αλεύρι τα οποία ανάβει ένα–ένα ο ιερέας σε κάθε ευαγγελική περικοπή
• Ένα αναμμένο καντήλι ή ποτήρι με λάδι και αναμμένο φυτίλι 
• Ξυλάκια με βαμβάκι για επίχριση 
• Ένα χαρτί με τα ονόματα της οικογένειάς μας και όσων παραβρίσκονται στο Ευχέλαιο, που θα μνημονεύσει ο Ιερέας κατά τη διάρκεια του ιερού Μυστηρίου 

Μετά το τέλος του Ευχέλαιου, ο Ιερέας βουτάει το βαμβάκι στο λάδι και χρίει όσους βρίσκονται εκεί, στο πρόσωπο και τα χέρια. Κάποιοι μάλιστα κρατάνε μαζί τους αυτό το βαμβάκι, ως φυλαχτό.

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΠΙΤΥΧIΑ !!! ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΟ Η ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ !!!


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ
Κυριακή 13 Απριλίου 2014
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΟ Η ΘΗΒΑ – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ    : 
 2 – 1

Πραγματοποιήθηκε με Εντυπωσιακή Επιτυχία παρουσία αρκετών φιλάθλων ο Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας μεταξύ του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ και τής Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά  με σκοπό την οικονομική ενίσχυση όλων των βαθμίδων των Σχολείων τής Θήβας .
Προ τής έναρξης τού  Ιστορικού Αγώνα , παρατάχθηκαν οι Ομάδες στον αγωνιστικό χώρο , όπου εντυπωσίασαν οι Σημαίες όλων των Ιστορικών Ποδοσφαιρικών Ομάδων του Πειραιά πού κρατούσαν οι φιλοξενούμενοι ,  ενώ αποθανατίστηκαν και οι σχετικές αναμνηστικές φωτογραφίες μεταξύ των δύο Ομάδων .

Στη συνέχεια με Συντονιστή , Παρουσιαστή της Φιλανθρωπικής Ποδοσφαιρικής Εκδήλωσης τον Δημοσιογράφο , Αθλητικογράφο κ .  Δημήτρη Σοβατζή  πραγματοποιήθηκαν Τιμητικές Απονομές σε Πρωταγωνιστές τού Ποδοσφαίρου τής Ιστορίας των Ομάδων .
Συγκεκριμένα τιμήθηκαν με Αναμνηστικές Πλακέτες πού απεικόνιζαν την Επτάπυλη Αρχαία Καδμεία από τον Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ οι  :
Πρόεδρος της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Νίκος Σιδηρόπουλος . ( Την Απονομή έκανε ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου  Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Σταμάτης Χαλβατζής ) .
Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Γιάννης Φουράκης (  Την Απονομή έκανε ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Αλέκος Ζυγογιάννης ) .
Τεχνικός Σύμβουλος της Ενωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Κανέλος Τσίρμπας (  Την Απονομή έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου  Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Βασίλης Τουρίκης ) .
Η Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά  ( Την Απονομή έκανε ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Αργύρης Μανόπουλος ) .
Ο Μεγάλος Χορηγός  του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ
ΙΝΟ Α.Ε. και ο εκπρόσωπος της κ. Εμμανουήλ Σκουλούδης  ( Την Απονομή έκανε η Πρόεδρος του Συνδέσμου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Θήβας κα Ρούλα Γκιζίλη , και παρέλαβε ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ και Υπάλληλος της ΙΝΟ Α.Ε. κ. Γιώργος Φουστανελάς ) .
Τιμήθηκαν με Αναμνηστικές Πλακέτες από την Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά οί  :
Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΑΟ Η ΘΗΒΑ ( Την Απονομή έκανε ο Πρόεδρος της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Νίκος Σιδηρόπουλος  , και παρέλαβε , Αγαλματίδιο του Σήματος της Πειραϊκής Ένωσης  ο Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Χρήστος Μακρυπούλιας ) .
Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών τού ΑΟ Η ΘΗΒΑ , Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής κ. Σταμάτης Χαλβατζής  (  Την Απονομή έκανε ο Α’ Αντιπρόεδρος τής Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά  κ. Σταύρος Μπάκας ) .
Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Σταύρος Σταματίου ( Την Απονομή έκανε ο Β’ Αντιπρόεδρος  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Γιώργος Γκαμάνης ) .
Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής του ΑΟ Η ΘΗΒΑ κ. Βαγγέλης Φούκας (  Την Απονομή έκαναν από κοινού ,  ο Γενικός Γραμματέας  της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Αντώνης Τσιαμαλής και ο Ταμίας Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Ρούλης Παπανικολάου ) .
Δημοσιογράφος , Αθλητικογράφος κ. Δημήτρης Σοβατζής ( Την Απονομή έκανε ο Γ ‘ Αντιπρόεδρος της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Ανδρέας Γραμματικός ) .Χορηγοί της Φιλανθρωπικής Ποδοσφαιρικής Εκδήλωσης ήταν οι :

INO A.E. , TSOTRAS TRAVEL , ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ & Δ.Ο.Θ. , Τσεκές Θεόδωρος , Μιχαλόπουλος Δημήτρης  ,  οί Ιστοσελίδες VIOTIASHOP ( Γιάννης Τασιούλης ), ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ( Δημήτρης Σοβατζής ) , VIOTIKI BALA ( Τάσος Σοβατζής ) , SPORT AC TIVE ( Στάθης Γιάπαπας ), και η Εφημερίδα ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ .


Για την Ιστορία οι δύο Ομάδες Αγωνίστηκαν προσφέροντας όμορφο θέαμα σε τρία ημίχρονα διάρκειας 30 ‘ , όπου ο ΑΟ Η ΘΗΒΑ επικράτησε της Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά με σκορ 2 – 1 .
Προηγήθηκαν οι Φιλοξενούμενοι 0 – 1 στο 28 ‘ με πλασαριστό σουτ του Αντώνη Τσιαμαλή , και ισοφάρισε στο 38 ‘ 1 – 1 για τους Παλαιμάχους του ΑΟ Η ΘΗΒΑ με σουτ ο Δημήτρης Τσακανίκας , ο οποίος στο 40 ‘ πέτυχε και το νικητήριο 2 – 1 για τους Παλαιμάχους του ΑΟ Η ΘΗΒΑ με νέο σουτ .

Διαιτητής του Ιστορικού Φιλανθρωπικού Αγώνα ήταν ο κ. Αντώνης Φωτιάδης με Βοηθούς τους κ.κ. Γιώργο Μεγαρίτη και Μελέτη Νίκα .

Σύλλογος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών ΑΟ Η ΘΗΒΑ : Σταματίου , Μανόπουλος , Καραμπιτσάκος , Ζαγαρίτης , Κυριάκου , Κουτρούμπας , Φούκας , Τριανταφύλλου Γ. ,Τσακανίκας , Μακρυπούλιας , Ζυγογιάννης Α.
Μπότσης , Αρβανίτης , Βαρσάμης , Πέτικας , Σιάκουλης , Μπούτσικος , Ρόκας , Φουστανελάς .
Προπονητής : Γιάννης Ρόκας
Ενωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά :
Ζώρζος , Τσίρμπας , Τριανταφύλλου Τ. , Βιδάλης , Παπαλεξάνδρου , Τσέβρεντζης , Κουτσοπαναγιώτου , Φουράκης , Πετρίδης , Σπετσαρίας , Γκαμάνης .
Μακρυγιανέλης , Ιωαννίδης , Τσιαμαλής , Παπαχρόνης , Πολυχρόνου , Κολούκας , Σιαμέτης , Μαυροειδής , Γραμματικός , Κανέρης , Αλεξάκης , Μαρσώνης , Καλαμάρας , Σαμπάνης , Σταμόπουλος , Ξυνόδωρος , Βάνιας , Ξανθόπουλος , Μήτσου .
Προπονητής : Σταύρος Μπάκας .

Tίμησαν με την παρουσία τους την Ποδοσφαιρική
 Φιλανθρωπική Εκδήλωση :   O Δήμαρχος τού Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου , ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Χατζησταμάτης , η Πρόεδρος τού Συνδέσμου Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων τής Θήβας κα Ρούλα Γκιζίλη , Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δάσκαλοι .

Μετά το πέρας του Αγώνα ακολούθησε Δεξίωση προς τιμήν των Ομάδων των Διαιτητών και των Δημοσιογράφων πού κάλυψαν την Εκδήλωση στο Κοσμικό Κέντρο ‘’ Τζάκι ‘’ στον Σ.Σ. της Θήβας , όπου ο Συντονιστής , Παρουσιαστής της Φιλανθρωπικής Ποδοσφαιρικής Εκδήλωσης , Δημοσιογράφος , Αθλητικογράφος κ Δημήτρης Σοβατζής πρόσφερε Βιβλία της Ιστορίας του Βοιωτικού Ποδοσφαίρου προς τον Πρόεδρο της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Νίκο Σιδηρόπουλο , την Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά και τον Γ ‘ Αντιπρόεδρο της  Ένωσης Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά κ. Ανδρέα Γραμματικό , ο οποίος πρόσφερε στον κ. Δημήτρη Σοβατζή Λεύκωμα της Ιστορίας του Μικρασιατικού Πολιτισμού .
Καλό Παραδοσιακό φαγητό , ντόπιο κρασί , κέφι και χορός  , επισφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο την Φιλανθρωπική Ποδοσφαιρική Εκδήλωση πού έγραψε Ιστορία , αφού στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία .ΒΟΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Δημήτρης Σοβατζής
Email:sovdim@hotmail.com
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ VIOTIASHOP ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ SPORT ACTIVE KAI TON ΣΤΑΘΗ ΓΙΑΠΠΑΠΑ

ΕΛΛΗΝΑΣ !!! Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ !!!

Ο καλύτερος πιλότος στον κόσμο είναι Έλληνας.

«Είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες» σχολίαζαν επίσημοι και θεατές του «Radom International Airshow» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Πολωνία, βλέποντας τις ιλιγγιώδεις φιγούρες του σμηναγού (Ι) Γεώργιου Ανδρουλάκη, επικεφαλής της ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας,  που συμμετείχε στην διοργάνωση.
Ο Έλληνας πιλότος, κατάφερε να πιάσει επιτάχυνση 9G, 

χωρίς να … λιποθυμήσει,  τα θετικά σχόλια τόσο των οργανωτών, των αντιπροσωπειών και επισήμων από πολλές χώρες του εξωτερικού, όσο και των χιλιάδων θεατών που παρακολούθησαν τις επιδείξεις. Χαρακτηριστικό είναι, πως υψηλόβαθμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Πολωνίας, που επίσης διαθέτει αεροσκάφη F-16,  προσέγγισαν την ελληνική αντιπροσωπεία, προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για  να οργανώσουν αντίστοιχη ομάδα στη χώρα τους.Οι σμηναγοί (Ι) Γεώργιος Ανδρουλάκης και Σωτήρης Στράλης, το 2011 χαρακτηρίστηκε κορυφαίος πιλότος στο ΝΑΤΟ, αποτελούν σήμερα την DreamTeam της ομάδας «Ζευς» της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύει στην 115 Π.Μ στο αεροδρόμιο της Σούδας.
«Αυτό που βλέπει ο κόσμος στις επιδείξεις, είναι αποτέλεσμα σκληρής εκπαίδευσης, προκειμένου να φέρουμε σε πέρας και αυτή την αποστολή. Η επιλογή μας έγινε, βάση κριτηρίων, ώρες πτήσης ικανότητες κ.α»  δήλωσε protothema.gr ο σμηναγός Ανδρουλάκης, συμπληρώνοντας με νόημα τις δυσκολίες του εγχειρήματος. «Σαφώς και έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, επειδή πετάμε σε χαμηλότερο ύψος, αλλά το κάνουμε με ελεγχόμενο ρίσκο. Το ελέγχουμε πλήρως, λόγω της σκληρής μας εκπαίδευσης».
Αν και η ομάδα συμπληρώνει φέτος τον 4ο  ουσιαστικά  χρόνο παρουσίας, έχει καταφέρει να αποτελεί έναν από τους καλύτερους «πρεσβευτές» της Ελλάδας της κρίσης,  στο εξωτερικό. Βέβαια δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, πως στην παρούσα κατάσταση που βιώνει η χώρα, ίσως είναι «πολυτέλεια» να υπάρχει τέτοια ομάδα. Αν όμως κανείς διαβάσει τα σχόλια ξένων, σε εξειδικευμένα έντυπα και site, θα διαπιστώσει πως όχι μόνο βοηθούν στην βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύουν περίτρανα το αξιόμαχο της Πολεμικής Αεροπορίας και των στελεχών της.Αλλά και στο εσωτερικό, η παρουσία της ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων, προκαλεί θαυμασμό, αποσπώντας το δυνατό χειροκρότημα του κόσμου. Όχι μόνο στις γιορτές της Πολεμικής Αεροπορίας κάθε Νοέμβριο στο Τατόι και σε άλλα μεγάλα στρατιωτικά αεροδρόμια της χώρας, αλλά και σε σημαντικές ιστορικές επετείους, όπως το 1912 στην Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, αλλά και πρόσφατα στην Ρόδο για τον εορτασμό της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα.   Το χειροκρότημα του κόσμου στην ακριτική Ελλάδα και τα επιφωνήματα χαράς και θαυμασμού, είναι η καλύτερη επιβράβευση για εμάς, και κυρίως όταν βλέπουμε στα πρόσωπα του το αίσθημα ασφάλειας και περηφάνιας για την Πολεμική Αεροπορία»λέει ο σμηναγός Ανδρουλάκης.Από το «Καρέ των Άσσων» στον «Ζεύς»
H Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 "Ζευς" (γνωστή και ως F-16 Demo Team) ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί συνέχεια παρόμοιων ακροβατικών σμηνών της Πολεμικής Αεροπορίας, που διέπρεψαν στους αιθέρες τη δεκαετία 1958 – 1968, όπως  τα : «Καρέ των Άσσων», «Acro Team», «Ελληνική Φλόγα» κ.α.
Μετά από συμφωνία με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, οι  τότε σμηναγοί Εμμανουήλ Καραχάλιος, που εκπαίδευσε και τον σημερινό επικεφαλής της ομάδας σμηναγό Ανδρουλάκη,  και Δημήτριος Κοντούλης, παρακολούθησαν σχετική  εκπαίδευση  στην πολιτεία Γιούτα, όπου εδρεύει η κορυφαία αμερικανική ομάδα αεροπορικών επιδείξεων «Viper West F-16 Demo Team». Παράλληλα σχετική εκπαίδευση, έλαβε και η ομάδα υποστήριξης εδάφους. Η εκπαίδευση διήρκησε σχεδόν ένα μήνα και με την επιστροφή στην Ελλάδα, η ομάδα πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη αεροπορική επίδειξη στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εορτή των προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, αποσπώντος τα καλύτερα σχόλια.
Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών επιδείξεων είναι τύπου F-16C Block 52+, το οποίο έχει τη δυνατότητα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το ύψος βάσης των νεφών που υπάρχουν στην περιοχή επίδειξης, να εκτελέσει τρία προγράμματα ακροβατικών ελιγμών. Το  Υψηλό, το Μεσαίο και  και το Χαμηλό, ανάλογα το ύψος των νεφών από το έδαφος και την οριζόντια ορατότητα 

Περισσότερες από 1300 ώρες πτήσης
Ο Σμηναγός (Ι) Γεώργιος Ανδρουλάκης είναι ο Επικεφαλής της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 και Ιπτάμενος του Προγράμματος Επίδειξης. Εισήχθη στη Σχολή Ικάρων το 1997 και αποφοίτησε με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού το 2001. Μετά την ολοκλήρωση της αεροπορικής του εκπαίδευσης στην 120 ΠΕΑ το 2002, τοποθετήθηκε σε αεροσκάφη Α-7E Corsair στην 116ΠΜ/335 Μοίρα ενώ το 2004 μετακινήθηκε στην 115ΠΜ σε αεροσκάφη F-16 Block 52+. Από το 2005 υπηρετεί στην 343 Μοίρα. Έχει πάνω από 1300 ώρες πτήσης με αεροσκάφη F-16
protothema.gr
Πληροφορίες για την ομάδα "Ζεύς"  Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔYΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΥ !!!

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ !!!

ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ _____Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ.
Χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.
Σήμερα αγαπητοί συνέλληνες και εν Χριστώ αδελφοί θα κολυμπήσουμε στα “βαθιά” και θα πάμε ως συνήθως ΑΝΤΙΘΕΤΑ στο κατεστημένο σύστημα ενημέρωσης που μας θέλει κοιμισμένους. Θα μπούμε στα άδυτα αυτού του συστήματος που κυβερνάει την Ελλάδα και το αναφέρουμε “απρόσωπα” ως παρακράτος. Ο λόγος που γίνεται τώρα, είναι επειδή “τρίζει” επικίνδυνα αυτό το πολιτικό θέατρο και οι εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Ότι συμβαίνει στην καθημερινότητα της πολιτικής σκηνής, είναι σχεδιασμένο από το παρακράτος ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ γιατί θέλουν να ελέγχουν τά πάντα και να προχωρούν εκ του ασφαλούς. Με λίγα λόγια, ποτέ δεν θα “έριχναν” μία κυβέρνηση, αν δεν είχαν έτοιμο τον αντικαταστάτη της. Αυτήν την στιγμή όμως το τοπίο της διαδοχής είναι θολό και αβέβαιο και αυτό τους δημιουργεί μεγάλη πίεση, γιατί αυτό ανοίγει και την “όρεξη”, σε κάποια άλλα κέντρα που “οραματίζονται” την εξουσία.
Το παρακράτος είναι λοιπόν που έχει δεχθεί την μεγαλύτερη πίεση αυτή την στιγμή, και όχι η Κυβέρνηση και τα ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ μέλη της, όπως οι περισσότεροι νομίζουν. Το παρακράτος, που βρίσκεται και ενεργεί πίσω από την οποιαδήποτε Κυβέρνηση και της υποδεικνύει πάντα ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ , αλλά και το ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ. Για να πάρουμε μία ιδέα για το πως ενεργεί το παρακράτος, θα αναφέρω ένα ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και χαρακτηριστικό περιστατικό που σημάδεψε την Ελλάδα.
Τις εκλογές το 2009 τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ με το “λεφτά υπάρχουν” του Γ. Παπανδρέου και είχε την απόλυτη πλειοψηφία με 160 έδρες. Την Ελλάδα την οδηγούσαν σιγά σιγά στην χρεοκοπία και μετά από 6 μήνες χρειαζόταν 11 δις. Η κατάσταση ήταν δύσκολη μεν, αλλά αναστρέψιμη, ΑΦΟΥ Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ , πρότεινε να μας παραχωρήσει ένα δάνειο 24 δις. με το επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών, του 1%. Αυτό μπορεί να είναι γνωστό. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι το εξής: με την Ρωσική αντιπροσωπεία που ήρθε τότε στην Ελλάδα, συναντήθηκε, συνομίλησε και ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ, ποιός νομίζετε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τις 160 έδρες; ΚΑΝΕΙΣ. Δεν ήταν ΚΑΝΕΝΑΣ από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ που συνομίλησε με τους Ρώσους και ΑΡΝΗΘΗΚΕ το δάνειο. Οι Ρώσοι έχουν και Βίντεο.
Ο ΛΑ.Ο.Σ ήταν στην “αντιπολίτευση”. Είχε μόνο 15 βουλευτές και δεν υπήρχε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Τότε λοιπόν με ΠΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ η “αντιπολίτευση” και ο Γ. Καρατζαφέρης συνομιλούσε με την Ρωσική αντιπροσωπεία, ……. ως υπουργός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ;;;;;;
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Αυτό είναι το παρακράτος και έτσι δουλεύει. Ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και χρησιμοποιεί τον πιο κατάλληλο για τον κάθε σκοπό του. Αλίμονο μόνο στον λαό, που νομίζει ότι η αντιπολίτευση “ελέγχει” την κυβέρνηση.
Σήμερα έχουμε συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. (ξεχάσατε που έκαναν πως “διαφωνούσαν” τόσα χρόνια, για να μας κοροϊδεύουν;) Αν προσέξατε ο Μπαλτάκος είχε υπερεξουσίες, που δεν τις έχει η “μαριονέτα” που την λένε “Πρωθυπουργό”. Άλλωστε κυκλοφόρησε και στο τύπο, ότι ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ η “ατζέντα” Μπαλτάκου. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλα τα υπουργεία. Οι γενικοί Γραμματείς έχουν τις υπερεξουσίες και όχι οι “μαριονέτες” που λέγονται “υπουργοί”. Οι υπουργοί, είναι μόνο για να βγαίνουν στα κανάλια και να κοροϊδεύουν τον λαό, να διαφωνούν ΔΗΘΕΝ με την “αντιπολίτευση”, ενώ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ, όπως ήταν και η “κυβέρνηση” Παπανδρέου αλλά και η “αντιπολίτευση” του Καρατζαφέρη.
Την δουλειά μέσα στην Κυβέρνηση δεν την κάνουν οι εκλεγμένοι, αλλά οι διορισμένοι από το παρακράτος. Ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί, κάνουν ότι τους λένε οι ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι οποίοι και τους ελέγχουν. Οι εκλεγμένοι πολιτικοί, χρησιμοποιούνται από το παρακράτος, για να κοροϊδεύουν και να διχάζουν τον λαό. Επίσης για να ΨΗΦΙΖΟΥΝ ότι διατάζει το παρακράτος και να το ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ, αφού το ψηφίζουν οι “εκπρόσωποι” του λαού.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.
Το παρακράτος είναι ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ που ελέγχει τα πάντα στην Ελλάδα και μπορεί να χαρακτηρισθεί ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί. Ελέγχει τους πολιτικούς και υπαγορεύει τις αποφάσεις τους. Ελέγχει ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ της δικαιοσύνης και τις αποφάσεις της, αλλά ΟΧΙ ΟΛΗ. Ελέγχει όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδος , όλους τους βιομήχανους και όλους τους εφοπλιστές και αποφασίζει για το μοίρασμα της “πίτας”, δηλαδή που και σε ποιόν θα πάει, κάθε κομμάτι του πλούτου της χώρας. Η βασική προϋπόθεση, είναι και αυτοί με την σειρά τους, να υπακούουν σε ότι τους ζητηθεί, για να εξυπηρετούνται τα σχέδια του παρακράτους. Ποιά είναι αυτά τα σχέδια, θα το πούμε παρακάτω. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το εξής: Το αεροδρόμιο του Ελληνικού δεν εδώθη για επένδυση στους εμίρηδες του Κατάρ που προσέφεραν περίπου 5 δίς ευρώ , γιατί αυτούς δεν τους ελέγχει το ελληνικό παρακράτος. Εδώθη όμως στον όμιλο Λάτση με 950 εκατομμύρια ευρώ, γιατί έτσι αποφάσισε η διορισμένη από το παρακράτος διοίκηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον των Ελλήνων, αλλά να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα πάντα. Το ίδιο έκαναν με την προσφορά της Gazprom για την Εταιρεία Φυσικού Αερίου. Δεν ήθελαν να την δώσουν στους Ρώσους, γιατί δεν ελέγχονται από το παρακράτος και τους κορόϊδευαν δύο χρόνια. Τώρα αν κάποιος βιομήχανος ή εφοπλιστής, νομίζει ότι έχει αρκετή δύναμη και δεν υπακούει σε αυτά που προστάζει το παρακράτος, τότε έχει την “τύχη” του Δημήτρη Αγγελόπουλου, και του Κωστή Περρατικού που δολοφονήθηκαν από την “17 Νοέμβρη”. Βέβαια η δολοφονία του Δημήτρη Αγγελόπουλου δεν είχε να κάνει με ανυπακοή, αλλά δεν είναι τώρα αυτό το θέμα. Τον επιχειρηματία Βαρδή Βαρδινογιάννη δεν τον δολοφόνησαν, γιατί δεν ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αυτό που ήθελαν όμως το πήραν. Με την ενέργεια αυτή, τον ανάγκασαν να αποσυρθεί από μία μεγάλη επένδυση που είχε αποφασίσει να κάνει, μπαίνοντας όμως σε ξένα “χωράφια”, που το παρακράτος τα προόριζε για αλλού. Κατάλαβε τότε και αυτός, αυτό που γνωρίζουν σήμερα όλοι οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές στην Ελλάδα. Κανείς δεν κάνει τίποτα , αν δεν το εγκρίνει το “παρακράτος”, γιατί τότε ενεργοποιούν την τρομοκρατία.
Tώρα όμως θα ξετιλίξουμε αυτό το “κουβάρι” του παρακράτους και θα το αποκαλύψουμε , μέσα από τα στοιχεία που ΟΙ ΙΔΙΟΙ έδωσαν. Εμείς απλά θα τα παρουσιάσουμε, θα τα αναλύσουμε και θα τα ερμηνεύσουμε, και θα ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ στο τέλος, αυτό που ΠΟΝΑΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ την Ελληνική κοινωνία. Θα αποδείξουμε ότι τα αντισυνταγματικά μνημονιακά νομοσχέδια, που ψηφίστηκαν από τους 199 βουλευτές και έχουν διαλύσει την Ελλάδα, ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΑ , διότι οι βουλευτές ψήφισαν υπό ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΜΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ, αφού υπάρχουν ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ περί ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ τους από το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ.
Τα στοιχεία δε που προκύπτουν από νομική έρευνα με διακεκριμένους νομικούς λένε τα εξής: “οι αποφάσεις που λαμβάνονται από δημόσιους λειτουργούς, αν αποδειχθεί ότι οι λειτουργοί έχουν χρηματισθεί ή εκβιάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, οι αποφάσεις αυτές είναι ΑΚΥΡΕΣ και δεν δεσμεύουν την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έναντι των πολιτών ή έναντι τρίτων”.
Αυτό λοιπόν σημαίνει το εξής: Τα ψηφίσματα των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ και των ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ, εΙναι ΑΚΥΡΑ και δεν δεσμεύεται το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ έναντι ΤΡΙΤΩΝ (Τρόικα ΔΝΤ-ΕΚΤ) , αν οι βουλευτές είχαν ΧΡΗΜΑΤΙΣΘΕΙ ή ένεκεν του ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΗΦΙΖΑΝ ευρισκόμενοι υπό καθεστώς ΟΜΗΡΙΑΣ και ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ.
Να γνωρίζετε ότι με τα στοιχεία ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ των βουλευτών που μας έδωσε το ΙΔΙΟ το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, μπορούν να ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ άμεσα από το Συμβούλιο Της Επικρατείας, όλα τα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.
Αυτό συγκρατήστε το ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ. Θα αναλύσουμε το κομμάτι της εκπομπής παρακάτω.
Εκπομπή “Κίτρινος Τύπος”. Απίστευτη Καταγγελία Τριανταφυλλόπουλου – 200 βουλευτές μισθοδοτούμενοι από το μεγαλύτερο επιχειρηματία της χώρας.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟ
Το παρακράτος δεν είναι απρόσωπο. Το στελεχώνουν άνθρωποι με καταρχήν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ οικονομική ισχύ και από τον τρόπο που λειτουργεί, πληρεί όλες τις προυποθέσεις μιας ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.
Είναι η ΕΞΕΛΙΞΗ της “μαφίας” , και βασίζεται ακριβώς στις ίδιες μεθόδους της οικονομικής ισχύος και της τρομοκρατίας. Με την οικονομική ισχύ ως “ΚΟΡΜΟ”, έχει τον έλεγχο των συνειδήσεων, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΝΕΙΔHΤΩΝ ανθρώπων, αφού ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ με αντάλλαγμα χρήμα και εξουσία.
Αλλά έχουν προσθέσει και άλλη μία μέθοδο που δεν υπήρχε στην άνθιση της μαφίας. ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ. Σου κάνουν τον φίλο και σε προδίδουν πίσω από την πλάτη σου. Φοράνε γραβάτες και σου μιλάνε για το “καλό” σου, αλλά κάνουν ότι χειρότερο μπορούν για να σε καταστρέψουν. Έχουν αλλάξει ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Βαπτίζουν “πρόοδο” καθε τι άχρηστο. Βαπτίζουν “Δημοκρατία” τις καθεστωτικές και φασιστικές ενέργειες. Βαπτίζουν “ελευθερία” την προσπάθεια υποδούλωσης της Ελλάδος. Βαπτίζουν “πατριώτες” όλους τους εχθρούς της πατρίδας και της Ορθοδοξίας. Με αυτές τις μεθόδους προσπαθούν να υποδουλώσουν την Ελλάδα. Με την οικονομική ισχύ, την τρομοκρατία και την ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.
Το φαινόμενο όμως αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό είναι παγκόσμιο. Υπάρχει μία παγκόσμια σκοτεινή Κυβέρνηση, που ελέγχει όλες τις κυβερνήσεις και όλο τον πλούτο του κόσμου, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟ ΡΩΣΙΑ.
ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ
Όλα τα κράτη ελέγχονται με το ίδιο ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟ σύστημα που υπάρχει σε κάθε ένα. Από πίσω όμως κρύβεται και δίνει τις ΕΝΤΟΛΕΣ , ο από ΑΙΩΝΩΝ μισάνθρωπος ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ, που με τις μεθόδους αυτές που ακολουθεί ΈΧΕΙ ΈΝΑ ΣΚΟΠΌ. Την “παγκοσμιοποίηση”. Να αναδείξει δηλαδή έναν παγκόσμιο κυβερνήτη για όλη την ανθρωπότητα. Αυτό για όσους δεν το γνωρίζουν, αποτελεί την ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ γιατί αυτός ο λαός, ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ “ΜΕΣΣΙΑ”. Έτσι έχουν σκοπό να τον παρουσιάσουν στην ανθρωπότητα, ως τον ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ “Mεσσία” του εβραϊκού έθνους.
Υπάρχουν έθνη και θρησκείες που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αλλά μόνο το έθνος του Ισραήλ έχει ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗ, πως ο Μεσσίας Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα, ΑΛΛΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ.
Για να συνδέσουμε τα γεγονότα με το σήμερα, πρέπει να ειπωθεί πως αυτό το σχέδιο των Σιωνιστών δεν είναι “χθεσινό”. Το έβαλαν σε εφαρμογή το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας, όταν ίδρυσαν επίσημα το καταστατικό του Σιωνισμού, με τα περίφημα “πρωτόκολλα” των σοφών της Σιών, βάζοντας δύο μεγάλους στόχους. Πρώτον την επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ, που το είχαν χάσει το 70 μ.Χ. Αυτόν τον από 19 αιώνων πόθο τους , τον εκπλήρωσαν με τις μεθοδεύσεις τους το 1948 μετά από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, που μόνο αυτό το σκοπό ωφέλησε.
Ο δεύτερος και ο κύριος στόχος τους, είναι ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ τον αναμενόμενο “Μεσσία”, που θα ιδρύσει παγκόσμια Ιουδαϊκή Αυτοκρατορία, με έδρα την Ιερουσαλήμ, και που όλα τα έθνη θα υποταχθούν στον Ισραήλ, που είναι ο “περιούσιος” λαός του Θεού. H κεντρική ιδέα λοιπόν του Σιωνισμού είναι, πως ο Μεσσίας Χριστός ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ ΑΚΟΜΑ αλλά ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ.
Όλα όσα συμβαίνουν λοιπόν στον κόσμο σήμερα, είναι άμεσα συνδεδεμένα με την Θρησκεία μας και με τον Μεσσία Ιησού Χριστό. ΑΛΛΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. Τα συνδέουν με “γεωστρατηγικά” συμφέροντα, τα συνδέουν με “οικονομικά” συμφέροντα και με οτιδήποτε άλλο, για να μην γνωρίζουμε την αλήθεια. Θέλουν να “κοιτάμε αλλού” ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΟΥΝ.
Να μην ξεχνάμε ότι εμείς οι Έλληνες δεχθήκαμε, εδραιώσαμε και διαδώσαμε τον Μεσσία Χριστό και τον Χριστιανισμό στον κόσμο. ΑΥΤΌς ΕΊΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ. Αντίθετα το πολιτικο-θρησκευτικό κατεστημένο του Ισραήλ, ενώ τον περίμενε τον Μεσσία, δεν τον αναγνώρισε στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Ούτε την διδασκαλία του άκουσαν, ούτε τα θαύματα του είδαν, και τον παρέδωσαν στους Ρωμαίους για να σταυρωθεί. Γιατί από τον εγωισμό τους είχαν παρανοήσει τις γραφές και δεν περίμεναν έναν ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, αλλά έναν ισχυρό κοσμικό άρχοντα, για να τους κάνει κοσμοκράτορες. Αυτόν τον “Μεσσία” περιμένουν μέχρι σήμερα και αυτόν προετοιμάζουν ΟΙ ΙΔΙΟΙ.
Οι Έλληνες όμως γνωρίζουμε πως αυτός δεν θα είναι ο “Μεσσίας”, αλλά θα είναι ο μεγάλος πλάνος, όπως μας προειδοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Θα είναι ο αντίχριστος όπως μας το προφήτευσε και μας το αποκάλυψε ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Το παρακράτος λοιπόν είναι άμεσα δεμένο με τον Σατανισμό, τον Σιωνισμό και τις επιδιώξεις τους. Και το παρακράτος το υπηρετούν άνθρωποι, που δυστυχώς πούλησαν την αθάνατη ψυχή τους, για λίγο χρήμα και λίγη εξουσία.
ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
Σε όλα τα κράτη όπως είπαμε υπάρχει το αντίστοιχο παρακράτος που ελέγχει την κάθε κυβέρνηση. Αλλοίμονο αν άφηναν οι Ρότσιλντ και οι Ροκφέλερ, τον κάθε Ομπάμα και την κάθε Μέρκελ, να αποφασίζουν για τα συμφέροντα τους. Και επειδή θα ασχοληθούμε με την Ελλάδα μας, αλλοίμονο αν άφηναν οι Αγγελόπουλοι και τα μεγάλα κεφάλαια, τον κάθε Σαμαρά, τον κάθε χοντρο Bενιζέλο και το κάθε άτομο με ειδικές ανάγκες, σαν τον Παπανδρέου και τον Τσίπρα, να παίρνουν αποφάσεις που θα μπορούσαν να τους ξετινάξουν.
Συμμετέχουν λοιπόν συνειδητά, όλοι οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές της Ελλάδος, σε αυτό το παγκόσμιο παρακρατικό γίγνεσθαι, υπηρετώντας άλλοι εν γνώση τους και άλλοι εν αγνοία τους το παγκόσμιο Σατανικό σχέδιο, που έχει απλώθεί στον κόσμο και βρίσκεται υπό την καθοδήγηση των μεγάλων Εβραίων Τραπεζιτών, αφού o “μοχλός” πίεσης που διαθέτουν, ήταν, είναι και θα είναι ο χρυσός και το χρήμα. Αυτοί που τους υπηρετούν εν γνώση τους, γνωρίζουν ότι υπηρετούν τον Σατανά. Αυτοί είναι μισάνθρωπα όντα και τρέφουν απύθμενο μίσος, τόσο για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία, όσο και για τους ανθρώπους, αλλά δεν το δείχνουν και υποκρίνονται. Το φανερώνουν όμως οι πράξεις τους. Πολλοί έχουν και τον αριθμό 666 ακόμα και στο αυτοκίνητο τους. Αν προκληθώ θα δημοσιοποιήσω μία έρευνα και θα δείτε πόσοι και ποιοί έχουν το 666 στον αριθμό κυκλοφορίας τους. Τώρα θα σας πω έναν. Υπουργός Γιώργος Κουτρουμάνης. Κινείται με αυτοκίνητο με αριθμό Κυκλ. ΙΕΚ- 6661. Η πιθανότητα να το έχει “τυχαία” είναι δύο τις χιλίοις. Ο αριθμός 666 για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς δεν είναι τυχαίος, αφού μας δίνεται μέσα στην Θεόπνευστη Αποκάλυψη του Ιωάννου, για να στιγματίσει τον αντίχριστο. Είναι πλέον τελείως φανερό, πως το παρακράτος προωθεί τα σχέδια της παγκόσμιας κυβέρνησης του αντίχριστου.
Το παρακράτος όμως έχει ένα βασικό και θεμελιώδες πρόβλημα. Η λειτουργία του δεν βασίζεται και δεν στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν στηρίζεται στην αγάπη, δεν στηρίζεται στην αλήθεια. Στηρίζεται σε άλλες “αρχές” και “αξίες”. Στηρίζεται στο συμφέρον και στην διαπλοκή, στην απληστία, στο μίσος και την κακία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο κάθε εμπλεκόμενος “ΚΡΙΚΟΣ”, σε αυτή τη μεγάλη παρακρατική “ΑΛΥΣΙΔΑ”, να μην εχει ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ σε κανέναν. Δεν έχουν φίλους ούτε πιάνονται φίλοι. Το μόνο που έχουν είναι “συμφέρον” καθώς και στοιχεία και αποδείξεις, για να μπορούν να κρατάνε και να ελέγχουν ο ένας τον άλλον.
Έχουν όμως και ιεραρχία και υπάρχει ΚΑΠΟΙΟΣ, που τους ΚΡΑΤΑΕΙ και τους ΕΛΕΓΧΕΙ ΟΛΟΥΣ, χωρίς αυτόν να τον κρατάει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Από τα στοιχεία που ΟΙ ΙΔΙΟΙ μας ΕΔΩΣΑΝ , που θα τα παρουσιάσουμε και θα τα αναλύσουμε, αυτός φαίνεται να είναι ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης, Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Για να ξεκαθαρίσουμε την θέση μας, αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τις καταθέσεις της οικογένειας Γκιόλια, και με τις φήμες που έχουν δημοσιευθεί και τον εμπλέκουν στην δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια. Αυτo είναι υπόθεση μόνο των διωκτικών αρχών και δεν μας αφορά. Ούτε έχουμε καμία διάθεση να εμπλακούμε στην αντιπαράθεση εκδοτικών συμφερόντων, όπου ο ένας επιθυμεί να ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ και ο άλλος να ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ την παραπαίουσα Κυβέρνηση.
Εμείς αναφερόμαστε ΜΟΝΟ σε συγκεκριμένα ΓΕΓΟΝΟΤΑ τα οποία ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ και ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΜΕ, με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις μας. Αυτό βέβαια δεν υποχρεώνει κανέναν να δεχθεί τις ερμηνείες μας.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΝ ΗΓΕΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟ
Το ελληνικό παρακρατικό κέντρο διακυβέρνησης της χώρας,που ΑΝΕΒΑΖΕΙ και ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, το αποκάλυψαν οι ίδιοι οι συντελεστές του, σε μία έπαρση εγωισμού και αλαζονείας και επειδή δεν είναι ηλίθιοι, νομίζω πως το έκαναν ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ. Μας λένε ευθέως, ΑΥΤΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ και δεν ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ.
Το αποκάλυψε ο ΙΔΙΟΣ ο μεγάλος δημοσιογράφος των “ειδικών” αποστολών Μάκης Τριανταφυλλόπουλος. Και αποκάλυψε και τον δικό του ηγετικό ρόλο, μέσα στο παρακρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Θα δούμε θα ακούσουμε και θα αναλύσουμε βήμα –βήμα, όσα είπε ο “αποκαλυπτικός” Μάκης μέσα σε τεσσεράμιση περίπου λεπτά, που ηταν όμως αρκετά, για να αποκαλύψουν το παρακράτος , να αναδείξουν τον ηγετικό του ρόλο σε αυτό, αλλά και να ΑΚΥΡΩΣΕΙ ενώπιον του Ελληνικού λαού την κυβέρνηση, ΑΦΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από τον μεγαλύτερο Έλληνα επιχειρηματία. (ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας που τον συζητούσαν για πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ο Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ).
Απόσπασμα από το Βίντεο
Ενημερώνουμε τους αναγνώστες, ότι η ανάλυση του συγκεκριμένου Βίντεο, από την οποία γίνονται και οι παρατηρήσεις του αρθρογράφου, έγινε από ανθρώπους με ειδικές γνώσεις.
Βλέπουμε και ακούμε τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο να λέει: “ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ, Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ”.
Παρατήρηση του αρθρογράφου: Ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας είναι ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος.Υποθέτω αυτόν εννοεί ο δημοσιογράφος. Για να συναντήσει κάποιος έναν επιχειρηματία του μεγέθους του Θ. Αγγελόπουλου, αλλά και άλλου μεγάλου επιχειρηματία ή εφοπλιστή, να ξέρετε ότι πιο εύκολα συναντάει υπουργό και με μικρότερο έλεγχο. Για να σε καλέσει δε ό ίδιος στο γραφείο του, πρέπει και να είσαι κάποιος “μεγάλος”, αλλά και να συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Εδώ φαίνεται ΄καθαρά ότι ο σοβαρός λογος, ήταν ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και των βουλευτών, με την ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ του ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ τους.
Συνεχίζει ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και λέει, απευθυνόμενος στον επιχειρηματία: “ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ,…και με ρώτησε, ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΦΑΙΝΟΤΑΝ, ΑΝ ΣΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”.
Παρατήρηση του αρθρογράφου: Εδώ μας παρουσιάζει ο δημοσιογράφος στα φανερά, αυτό που συζητείτο στα κρυφά για τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο και την προεδρία της Δημοκρατίας. Εδώ ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει καταρχήν, ότι έχει ειδική και στενή σχέση με τους συγκεκριμένους αδελφούς επιχειρηματίες. Τον καλούν και οι δύο στα γραφεία τους, και ο ένας τον ΡΩΤΑΕΙ την γνώμη του για ΠΙΘΑΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Μία τέτοια συζήτηση ακόμα και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, μπορεί να προκαλούσε γέλια.Τέτοια συζήτηση όμως, σε επίπεδο υψηλής επιχειρηματικής σοβαρότητας , δεν προκαλεί γέλια. Προσέξτε όμως ΠΟΙΟΣ ρωτάει ΠΟΙΟΝ. Ο μεγάλος επιχειρηματίας ρωτάει τον “μικρό” δημοσιογράφο. Θα εκφράσω και μία εύλογη απορία μου. Αν ο Μάκης συμφωνούσε, υπήρχε περίπτωση να δούμε πρόεδρο Δημοκρατίας τον Θ. Αγγελόπουλο; Και αυτό θα το είχαν αποφασίσει ΔΥΟ ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και ο αδελφός του μεγαλύτερου Έλληνα επιχειρηματία; Για κοίτα λοιπόν που εγώ ο “αθώος πιερότος” νόμιζα πως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον προτείνουν στην Βουλή των Ελλήνων!!!
Ότι και να σκεφθείτε και ότι και να πείτε, αυτή η συζήτηση δεν γίνεται στην “Ελληνοφρένεια”. Γίνεται από ανθρώπους που αποφασίζουν για την τύχη της Ελλάδας και των Ελλήνων. Είναι συζήτηση ανθρώπων του παρακράτους.
Και ο “δημοσιογράφος” συνεχίζει και λέει: “ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ και μου λέει:(για τους βουλευτές) ΟΙ ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ”.
Παρατήρηση του αρθρογράφου: Εδώ επιβεβαιώνεται πάλι ότι υπάρχει μεταξύ τους μία ειδικού τύπου σχέση και μεγάλη άνεση, σε σημείο, όχι μόνο να τον καλεί στο γραφείο του ο “μεγιστάνας” επιχειρηματίας, που μπορεί να ήταν και υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ , που τέτοια χαρακτηρίζονται “non paper”, αφού αποτελλούν τεκμήρια ΕΛΕΓΧΟΥ και ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ολόκληρης της Κυβέρνησης. Αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζονται ούτε σε δημοσιογράφους ούτε σε κανέναν. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. Παρουσιάζονται μόνο σε κάποιον που τα ξέρει , γιατί και αυτή η συζήτηση,είναι ανθρώπων του παρακράτους. Αν δεν είναι αυτοί το παρακράτος, ΠΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΒΙΆΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τότε ποιοί είναι; Γιατί η δημοσιοποίηση του ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, έγινε για να εκβιάσει τους απείθαρχους.
Και συνεχίζει ο δημοσιογράφος και λέει: “ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑ ΟΤΙ ΘΑ ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ. Άπαξ και πήρες το ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ μία φορά ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Αν έβαλες και την ΥΠΟΓΡΑΦΗ σου, είσαι ΟΜΗΡΟΣ”.
Παρατήρηση του αρθρογράφου: Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος μας αποκάλυψε το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ και ποιός κυβερνάει την Ελλάδα. Γιατί την Ελλάδα ΣΙΓΟΥΡΑ δεν την κυβερνούν ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ. Οι όμηροι ψηφίζουν ότι τους λένε και ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ. Η εκπομπή αυτή ήταν ΕΝΑΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προς την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και τους βουλευτές που είχαν εκφράσει αντιρρήσεις για το πολυνομοσχέδιο και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕ τον ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ τους, για να τους θυμίσει ότι είναι ΣΚΛΑΒΟΙ και δεν μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. ΑΝ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΕΙ, τότε παίρνει αυτά τα στοιχεία και τα πηγαίνει στον ΕΙΣΑΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ . Διαφορετικά ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ για ΕΚΒΙΑΣΜΟ.
Με αυτό που έκαναν όμως, άνοιξαν ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ. Γιατί αποκάλυψαν και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ, και τα αδικήματα της ενεργητικής ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ και του ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ κατά συρροή, με τα οποία μπορεί να κατηγορηθεί τώρα ο μεγάλος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ. Αλλά μας έδωσαν και τα στοιχεία για να προσφύγουμε στο ΣτΕ και να ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ τα μνημόνια και τα πολυνομοσχέδια, ως “προϊόντα” ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ.
Ο δρόμος της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από τα ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ. Και η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΡΩΝΙΑ είναι ότι τον άνοιξαν μόνοι τους. Τον άνοιξαν οι ίδιοι που έσκαβαν τον ΛΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τώρα θα δούμε ποιός θα πέσει μέσα.
Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος στην συνέχεια, αποκαλύπτει ακόμα περισσότερο τον ηγετικό ρόλο που έχει στο παρακράτος και λέει: “ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ο ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ , ΝΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΝΑ “ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΩ” ΤΑ 5.5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ”.
Παρατήρηση του αρθρογράφου: Ολόκληρη η Κυβέρνηση Καραμανλή τότε, ζητάει από τον Τριανταφυλλόπουλο να “κουκουλώσει” ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ με τα 5.5 εκατομμύρια. Πρέπει δηλαδή ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ η Κυβέρνηση, ότι ο Μάκης ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΤΑ “ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑΤΑ”. Ήταν η υπόθεση Ζαχόπουλου με εκείνο το περίφημο DVD που αν “ξέφευγε” έριχνε την Κυβέρνηση, γιατί ο στενός φίλος του Καραμανλή Ζαχόπουλος, έλεγε πολλά για την σεξουαλική ζωή του τότε Πρωθυπουργού. Οι ΟΜΗΡΟΙ της κυβέρνησης Καραμανλή, ζήτησαν τότε βοήθεια από τον Τριανταφυλλόπουλο, γιατί ΑΥΤΌΝ ήξεραν για ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ο Κουκοδήμος μόνο δεν ήξερε ποιός ήταν ο Τριανταφυλλόπουλος, αλλά το έμαθε και αυτός. To παρακράτος δεν ελέγχει μόνο την κυβέρνηση, αλλά ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ κιόλας απο ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ που μπορούν να την ρίξουν. Και το dvd ήταν ένας ξαφνικός αστάθμητος παράγων, που έριχνε την κυβέρνηση. Αυτο το dvd το είχαν δεί πολλοί δημοσιογράφοι. Δεν έστειλαν όμως τον Κουκοδήμο σε κανέναν από αυτούς. Δεν τον έστειλαν ούτε και σε αυτόν που είχε το dvd. Στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟ τον έστειλαν.
Στην συνέχεια, λέει ο Τριανταφυλλόπουλος: Η ΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ , Η ΚΥΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΛΕΣΕ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ και στην συνέχεια λέει, ότι η ΚΥΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΩ ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΧΙΣΤΕΙ ….Ο ΘΟΔΩΡΟΣ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ  ΣΙΑ

 Παρατήρηση του αρθρογράφου: Τώρα ακούμε από τον Τριανταφυλλόπουλο, ότι μετά από τα “καλέσματα” στα γραφεία των μεγάλων ανδρών και αδελφών επιχειρηματιών , τον “καλεί” και η κυρία Αγγελοπούλου, και αυτήν την φορά για φαγητό. Δέν μας λέει μόνο αν είναι μόνη της ή αν είναι και ο Θόδωρος παρών. Κάποια άλλη φορά λέει, τον πήρε και στο γραφείο της, αλλά δεν μας λέει τι του είπε, για να μην “συγχιστεί”……. ο Θόδωρος. Όπως καταλαβαίνουμε, η Γιάννα Αγγελοπούλου ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΕΤΑΙ στον Τριανταφυλλόπουλο, πράγματα ΑΓΝΩΣΤΑ στον σύζηγο της, ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΙΣΤΕΙ αν τα μάθει. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ λοιπόν ο Τριανταφυλλόπουλος, που μας κάνει και τον “αθώο πιερότο” της δημοσιογραφίας; Που ζητάνε τη γνώμη του για την προεδρία της Δημοκρατίας; Που του παρουσιάζουν τα απόρρητα έγγραφα του παρακράτους, με τα οποία κρατάνε και εκβιάζουν την κυβέρνηση; Που τον παρακαλάει η Κυβέρνηση Καραμανλή, να ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΕΙ την υπόθεση Ζαχόπουλου; Που συναντιέται συχνά με την Αγγελοπούλου, την μία στο σπίτι της για φαγητό και την άλλη στο γραφείο της για εμπιστευτικές συζητήσεις, ΑΓΝΩΣΤΕΣ στον μεγάλο Θόδωρο Αγγελόπουλο;
Όλα αυτά, μας τα είπε ο ίδιος ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος μέσα σε 4.5 περίπου λεπτά. Φανταστείτε να τον βάλουμε να μας μιλήσει καμία ώρα. Σας είπα ότι η ανάλυση του Βίντεο μέ τις ομολογίες του Τριανταφυλλόπουλου, έγινε από ειδική όμαδα ανθρώπων, με πολύ συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Ποιός είναι λοιπόν ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος; Από αυτά που ακούστηκαν προκύπτει το εξής συμπέρασμα: Ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ελέγχει το “βαθύ” κράτος ελέγχει και είναι πολύ κοντά στους Αγγελόπουλους, καθώς και την κυβέρνηση, αφού μπορεί και την ΕΚΒΙΑΖΕΙ ΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ. Δεν έχει ανάγκη να τον “καλούν”, γιατί πηγαίνει όπου θέλει και ότι ώρα θέλει. Όλους τους ελέγχει και τους κρατάει στο χέρι. Αν αναρωτιέστε πως είναι αυτό δυνατόν, να γνωρίζετε το εξής: κανείς από ΟΛΟΝ τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κόσμο της Ελλάδος, δεν μπορεί να “ΑΠΟΛΥΣΕΙ” τον Μάκη από την “δουλειά” του. Ενώ ο Μάκης μπορεί, από τον μεγάλο Αγγελόπουλο μέχρι και τον Πρωθυπουργό, ΜΕ ΜΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ να τους τελειώσει είτε οικονομικά, είτε πολιτικά. Αν θελήσει έχει τα στοιχεία. Αρκεί να τα δώσει και στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.
Προτείνω λοιπόν , αφού δεν πήγε ο Μάκης τα στοιχεία του ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ των ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ στον εισαγγελέα , να πάρει κάποιος το βίντεο της εκπομπής και να το ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Ας το κάνει ΕΝΑΣ από τους Έλληνες βουλευτές, που ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ. Ας το κάνει ένας δικηγορικός σύλλογος, για να τιμήσουν τα πτυχία τους. Διαφορετικά ας τα χρησιμοποιήσουν στην τουαλέτα τους.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να μας λένε απροκάλυπτα “ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ” και να εκβιάζουν δημόσια την κυβέρνηση, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΑΕΙ.
Εκτός αυτού, όπως πολύ έγκυρα ανέφερα, υπό το φώς όλων αυτών των αποκαλύψεων, του ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και από την ΟΜΗΡΙΑ των βουλευτών που προκύπτει εκ του χρηματισμού, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ πως οι βουλευτές ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ, καθ’ ότι τυγχάνουν ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΚΒΙΑΖΟΜΕΝΟΙ.
Αυτό Έλληνες σημαίνει, ότι με τα στοιχεία αυτά που μας έδωσε το ίδιο το παρακράτος, μπορούμε να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ όλα τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ και τα ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ. Γιατί δεν δεσμέυεται το ΔΗΜΟΣΙΟ έναντι τρίτων (Δ.Ν.Τ.- Ε.Κ.Τ.) από αποφάσεις ή ψηφίσματα ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ που ενεργούν υπό καθεστώς ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.
Δεν έχει να κάνει με τα ποινικά αδικήματα, που θα πρέπει να διαβιβαστούν στην Βουλή και να περιμένουμε με εξεταστική να καταδικαστούν μόνοι τους, αλλά με ΑΚΎΡΩΣΗ των ψηφισμάτων, που με αυτά τα στοιχεία ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ τους, που μας έδωσε το ΙΔΙΟ το ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ, μπορούν να ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ άμεσα από το Συμβούλιο Της Επικρατείας, όλα τα ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.
Με αυτόν τον τρόπο ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ και οι κακοπροαίρετοι “δανειστές” μας ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΣΩ. Πιστέψτε το και μην ακούσετε τα “παπαγαλάκια” του παρακράτους που θα πουν “ότι και να κάνουμε δεν θα γίνει τίποτα γιατί είναι πουλημένοι και στο ΣτΕ”. Αυτοί αυτό θέλουν. Να μην κάνουμε τίποτα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ όμως όλοι πουλημένοι στο ΣτΕ και μπροστά σε αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΥ , κανείς δεν θα θέλει να ΕΚΤΕΘΕΙ στο σώμα και στα μάτια του λαού.
Η δύναμη μας είναι η ΓΝΩΣΗ. Και το διαδίκτυο μαζί με όλα τα άλλα, μεταφέρει και γνώση. Αυτό χρησιμοποιήσαμε για να σας την μεταδώσουμε. Μεταδώστε και σεις αυτήν την γνώση σε άλλους Έλληνες. Αυτό είναι το λιγότερο αλλά και το ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ που μπορούμε να κάνουμε ως ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ απέναντι σε αυτούς που ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ την πατρίδα μας και την ανθρωπότητα.
Καλή ΑΝΑΣΤΑΣΗ του ΧΡΙΣΤΟΥ και της ΕΛΛΑΔΑΣ

Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Συγγραφέας-ερευνητής
giannis_lampropoulos@yahoo.com
Υ.Γ. Για να μάθεις ποιος σε κυβερνάει, μάθε απλά ποιον ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙΣ. (Βολταίρος)
Για να δούμε τις αντιδράσεις τους τώρα που τους ΕΠΙΚΡΙΝΑΜΕ.